23 Mart, 2019 4:22 AM
Zovko Mobility

Sjednica Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH

ijeće Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) održalo je redovnu sjednicu na kojoj je usvojilo Plan i program rada Vijeća agencije za 2018., kao i Izvještaj o radu Agencije za 2017. godinu.

Vijeće je usvojilo pravilo o korištenju radiofrekvencijskih opsega 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz za MFCN, saopćeno je iz RAK-a.

Pravilom se propisuje način korištenja radiofrekvencijskih opsega 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz za mobilne/fiksne komunikacijske mreže (MFCN) u Bosni i Hercegovini na tehnološki neutralnoj osnovi.

Pravilo o korištenju radiofrekvencijskog opsega 800 MHz za MFCN i Pravilo o korištenju radiofrekvencijskog opsega 2600 MHz za MFCN – Pravilima je definisan tehnički okvir korištenja opsega za mobilne/fiksne komunikacijske mreže na tehnološki neutralnoj osnovi, uključujući LTE.

Uz osnovne tehničke zahtjeve i ograničenja za implementaciju MFCN/LTE sistema, Pravilo definiše raspored i veličinu blokova koji se dodjeljuju operatorima.

Pravilo o Planu namjene i korištenja radiofrekvencijskog spektra u Bosni i Hercegovini predstavlja strateški dokument kojim se propisuje namjena i korištenje radiofrekvencijskog spektra u Bosni i Hercegovini.

Vijeće je odobrilo da se na javne konsultacije upute nacrti sljedećih dokumenata: Pravilo o korištenju radiofrekvencijskog opsega 1452-1492 MHz za MFCN SDL – Pravilom se propisuje način korištenja radiofrekvencijskog opsega 1452-1492 MHz za dodatni downlink u mobilnim/fiksnim komunikacijskim mrežama (MFCN SDL) u Bosni i Hercegovini na tehnološki neutralnoj osnovi.

Pravilo o odvojenom računovodstvu – Pravilo propisuje okvir za pripremu i sastavljanje regulatornih finansijskih izvještaja i regulatorne računovodstvene dokumentacije za proglašene operatore sa značajnom tržišnom snagom.

Također, pravilo propisuje obavezu i način dostavljanja dokumentacije Agenciji od proglašenih operatora, a koja je neophodna za obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije.

Analiza maloprodajnog tržišta distribucije audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija – U skladu sa Pravilom o analizi tržišta, Agencija utvrđuje relevantna tržišta koja su podložna prethodnoj regulaciji.

Analiza tržišta završavanja (terminacije) poziva u individualne javne telefonske mreže na fiksnoj lokaciji – Cilj analize je utvrditi postojanje efektivne konkurencije na tržištu ili postojanje jednog ili više operatora koji imaju značajnu ili zajedničku značajnu tržišnu snagu.

Vijeće je donijelo Odluku o načinu pružanja usluga mobilne telefonije između postojećih licenciranih mobilnih operatora u Bosni i Hercegovini kojom se obavezuju telekom operatori (BH Telecom d.d. Sarajevo, JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar i Telekom Srpske a.d Banja Luka) da korisnicima usluga omoguće korištenje usluga na mobilnoj mreži drugog operatora, bez dodatnih troškova, po istim cijenama, uz mogućnost korištenja bonusa (engl. voice, sms, data), koje imaju kao korisnici kod matičnog operatora.

Vijeće je usvojilo informaciju o donošenju Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektronskim komunikacijskim mrežama digitalne zemaljske televizije za Multipleks C, Multipleks D i ostalih regionalnih i lokalnih Multipleksa na području Bosne i Hercegovine.

Dodjela raspoloživih frekvencijskih resursa je neophodna u cilju nastavka procesa digitalizacije, a u skladu sa Strategijom  prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz u Bosni i Hercegovini.

U vezi sa nastavkom procesa prelaska sa analognog na digitalno emitovanje, Vijeće je prihvatilo informaciju o pokretanju procedure za izbor operatora MUX-a C.

Komercijalne TV stanice, koje ostvaruju pokrivenost od 80 do 95 posto domaćinstava u Bosni i Hercegovini, ukazale su Agenciji na neravnopravan položaj u realizaciji trenutnih aktivnosti u procesu prelaska sa analognog na digitalno zemaljsko emitovanje, čime je njihov opstanak doveden u pitanje.

Pored toga, Vijeće je  zadužilo Agenciju da se obrati Ministarstvu komunikacija i prometa/transporta BiH, kako bi se u proces digitalizacije ravnopravno uključile i druge TV stanice koje su u javnom vlasništvu, osim javnih RTV servisa.

Vijeće je u drugostepenom postupku razmatralo žalbe protiv prvostepenih Rješenja Agencije: „Deni – compani“ d.o.o. Bijela – Obiteljska RTV Valentino, Brčko Distrikt, HT ERONET d.d. Mostar, ELlta-Kabel d.o.o. Doboj, EMOBIT, Dragoslave Malkoč, United Media S.a.r.l, Javnog preduzeća za informativnu, kulturnu i zabavnu djelatnost RTV Istočno Sarajevo, te dvije žalbe Radio Televizije Republike Srpske (RTRS).

federalna.ba/Fena

RH Saloni Živinice